2914 Sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanunu

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarlarının tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.

 

Öğretim elemanlarının sınıflandırılması

Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

  1. Öğretim üyeleri sınıfı

Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.

  1. Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
  2. Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
  3. Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

İlk kademe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve ( c ) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

  1. Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:
  1. Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

  2. öğretim yardımcıları sınıfı:

Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşur.

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”I ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.

 

Öğretim elemanlarının görev aylıkları

Madde 4 - Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz.

Öğretim üyelerinde 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Gösterge tablosu ve ek göstergeler

Madde 5 - Üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.

“Aylıkların hesanıda ayrıca, bu kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma

Madde 6 - Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.

 

Derece yükselmesi

Madde 7 - Öğretim elemanları;

  1. Yükselebilecekleri derecede aynı unvanlı boş bir kadronun bulunması,
  2. Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,
  3. Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,

Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.

Madde 8 - Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır.

Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı

Madde 9 - Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır.

Haklardan yararlanma

Madde 10 - Öğretim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.

 

Ek ders ücreti

Madde 11 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok 20 saate kadar ek ders ücreti ödenir.

“Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ancak ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, derslerle diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Ders yükü ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetler için belirlenen toplam yükün haftalık on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısım ise maaş karşılığı sayılır.

Ders veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblaâğ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanuna göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.

Ek Ders Ücreti

Unvanı Göstergesi

Profesör 150

Doçent 125

Yardımcı Doçent 100

Öğretim Görevlisi ve Okutman 80

 

Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilenlerin nedeniyle kesilmez

Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00’den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapıln öğretim için verilecek ek ders ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz.

Üniversite ödeneği

Madde 12 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulucak tutarın;

  1. Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı,

Yüksekokul Müdürü olan ile Profesörlük kadrosunda üç yılını

tamamlamış bulunanlara % 155’i,

b) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 140’i,

c) Doçent kadrosunda bulunanlara % 125’i

d) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 110’u,

  1. Diğer öğretim elemanlarında

1 inci dereceden aylık alanlara % 95’ I,

2inci dereceden aylık alanlara % 85’I,

3 üncü dereceden aylık alanlara % 80’I,

4 ve 5 inci derecelerden aylık alanlara % 75’I,

Diğer derecelerden aylık alanlara % 70’I,

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.

 

İdari görev ödeneği

Madde 13 - Rektörlere, almakta oldukları aylık tutarıın (ek gösterge dahil) % 50’si; rektör yardımcıları ve dekanlara % 20’si; dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, konservatuvar müdürleri ile bölüm başkanlarına % 15’I; enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdür yardımcılarına % 10’u idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneklerinden en yüksek olanı verilir.

Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasında tayin olunan rektörlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur sun kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10. Maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

Geliştirme ödeneği

Madde 14 - Gelişmesinde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarının yeterli sayıda öğretim elemanı sağlamayan fakülte, anabilim, anasanat, bilim ve sanat dallarında görevli öğretim elemanlarına, almakta oldukları aylıklarının (ek gösterge dahil) % 50’sini, kalkınmada öncelikli yörelerde görevli öğretim elemanlarına ise almakta oldukları aylık, ek gösterge, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği ve makam tazminatı brüt tutarının 1 inci derece öncelikli yörelerde % 100’ünü, 2 nci derece öncelikli yörelerde % 60’ını geçmemek üzere Geliştirme Ödeneği ödenebilir.

Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarının fakülte, anabilim, anasanat ve sanat bilim dalları, bu ödenekten yararlanma süreleri ve oranları Yükseköğretim Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığına teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları

Madde 15 - Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımların neler olduğu, Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

 

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler

Madde 16 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı

Madde 17- Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 566 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

Geçici görev

Madde 18. Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.

 

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler

Madde 19 - Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.

Bu Enstitüde görevli asistanlar hakında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.

Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de Üniversitelerarası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır.

 

Uygulanacak diğer kanun hükümleri

Madde 20 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Kaldırılan hükümler

Madde 21. 25.6.1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim Öğretim Ödenegi

Ek Madde 1- Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarından fiilen öğretim elemanlığı görevini yürütenlere, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarının (ek gösterge dahil) onikide biri, her ay aylıklarla birlikte eğitim-öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi öğretmenlerden 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 3.maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan Yükseköğretim Kurumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu kanun hükümlerine göre intibakları 30.6.1984 tarihi itibariyle yapılır.

Geçici Madde 2 - Öğretim Elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenlere bu Kanunun 12 inci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sıyıl Üniversite Personel Kanunun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen ödenmekte olan iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamı ile tamgün ödeneği tutarında az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara ulaşıncaya kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Geçici Madde 3 - Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek göstergeleri, 31.12.1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.

Geçici Madde 4 - 1.1.1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu kurumların kadroları ile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğretim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümleri” ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 nci madde kapsamına girenler hariç) üç ay içinde yapılır.

İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazınılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.

Geçici Madde 5 - Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilir.

Geçici Madde 6 - 6.11.1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitessinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 1.1.1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir.

Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30.9.1982 tarihinde hak kazanabilecekleri kıdem tazminatından fazla olamaz.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 6.11.1981 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki hükümler uygulanır.

30.9.1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.

Geçici Madde 7 - 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24.9.1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları ile idari personel 30.9.1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.

Geçici Madde 8 - İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar.

Ancak, bu üyelerden T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.

T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin emekli keseneklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır. Emekli iken Yükseköğretim Yürütme Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliklerine getirilenlerin emekli aylıklarının ödenmesinde de aynı göstergeler esas alınır.

 

 

UNVANI

15/7/1993’den

itibaren

Uygulanacak

Ek Göstergeler

1/1/1994’den

İtibaren

Uygulanacak

Ek Göstergeler

1/1/1995’den

itibaren

Uygulanacak

Ek Göstergeler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı

6100

7000

8000

 

Yükseköğretim Kurulu üyeleri

5800

6600

7600

 

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri

5800

6600

7600

Geçici Madde 9 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Profesörlük unvanını almış olup da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen profesörlük kadrolarına atanamamış olanlar, bu Kanunun 5 inci maddesinde profesör kadrosunda bulunanlar için öngörülen ek göstergeler ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değişik 39 uncu maddesine göre profesör kadrosunda 3 yılı tamamlamış olanlar için öngörülen makam tazminatından profösör kadrosuna şartı aranmaksızın yararlandırılar.

Geçici Madde 10 - 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile değişik 11 inci maddesindeki ek ders ücreti göstergeleri 1.7.1989-31.12.1989 döneminde profesörler için 90, doçentler için 75, yardımcı doçentler için 60, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 50 olarak uygulanır, aynı maddenin son fıkrasındaki % 60 zam ise aynı dönem için uygulanmaz.

 

EKGÖSTERGE CETVELİ

1.1.1995’den İtibaren Uygulanacak

Unvanı Derece Ek Göst.

 1. Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı,

Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü

olanlar ile Profesörlük Kadrosunda dört yılını

tamamlamış bulunanlar 1 6400

b) Profesörler 1 5300

c) Doçentler 1-3 4800

d) Yardımcı Doçentler 3-5 3600

Öğretim Görevlisi, Okutmanlar,

Diğer Öğretim Yardımcıları 3600

Yürürlük

Madde 22. Bu Kanunun;

  1. Geçici 7 inci maddesi hükümleri; 30.9.1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  2. Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208-210 uncu maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde,
  3. Diğer hükümleri 1.1.1984 tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.