EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (YENİ!!!!) [02.08.2006 tarihli]

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (YENİ!!!!) [02.08.2006 tarihli]

 

Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
             Kapsam
             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
             Dayanak
             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
             Üniversite: Gazi Üniversitesini,
             Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
             Fakülte: Gazi Üniversitesine bağlı fakülteleri,
             Yüksekokul: Gazi Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
             Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
             İlgili Kurul : Fakülte ve Yüksekokul Kurullarını,
             İlgili Yönetim Kurulu:               Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurullarını,
             Dekan: Fakülte Dekanını
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
             Eğitim - öğretim yılı
             Madde 5 — Gazi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim; ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
             Eğitim-öğretim türleri
             Madde 6 — İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün, ikili, yaygın ve ekstern öğretim yapılabilir.
             Eğitim - öğretim dönemleri
             Madde 7 — Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür (en az 14 hafta). Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.
             İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.
             Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile derslerin yıllık olarak düzenlenmesi mümkündür.
             Fakülte ve yüksekokullar kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim – öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç Nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar.
             Hazırlık sınıfında öğretim, sınav ve başarı notu ilkeleri ilgili kurullarca hazırlanıp Senatonun onaylayacağı yönergelerle düzenlenir.
             Eğitim - öğretim süresi
             Madde 8 — Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda; İki yıllık programların dört, dört yıllık programların yedi, beş yıllık programların sekiz, altı yıllık programların dokuz yılda tamamlanması zorunludur. Bu süreler içinde mezun olamayan son sınıf öğrencileri aşağıdaki hükümlere tâbidir:
             a) Bu süreler sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu koşulların yerine getirilmemesi nedeni ile başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
             b) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere, bu derslerin açıldığı üç yarıyıl ( yıllık dersler için iki yıl) içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
             c) Azami sürenin bitiminde mezun olmak için dört veya beş dersi kalan öğrencilere, bu derslerin açıldığı dört yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
             d) Azami sürenin bitiminde veya yukarıdaki sınav haklarının kullanılmaları sonucunda mezun olmak için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
             e) Bu fıkranın (b), (c) ve (d) bentleri kapsamına giren durumlarda, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki şartların yerine getirilmediği dersler için bu şartlar yerine getirilerek sınava girilir. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan dersler için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki şartların yeniden yerine getirilmesi gerekir.
             f) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki durumlar için açılan sınavlarda başarılı olunması için en az (CC) harf notunun alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notu dikkate alınmaz.
             Yukarıdaki sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde sınırsız sınav haklarını kaybederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler
             Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
             Madde 9 — Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
             a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir.).
             b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak.
             Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.
             Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
             Kayıt yenileme ve geçici kayıt
             Madde 10 — Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında katkı payı veya ikinci öğretim öğrenim ücretini ödeyerek ve bu Yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır.
             Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa, kaydını bizzat yenilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.
             Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Bu süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyıl/yılın başında kaydını yenilemek zorundadır. Aksi halde Üniversite ile ilişiği kesilir.
             Öğretim programları ve dersler
             Madde 11 — İlgili kurullar diplomaya yönelik öğretim programlarını, öğretim türlerini (ders, ders grubu, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuar, staj, kazı ve benzeri ) ve bu türler için öngörülen dönem ve süreleri Senatonun onayına sunarlar. Haftalık ders programı eğitim-öğretim yarıyıl/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.
             Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyıl/yılının başlamasından önce; akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.
             Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Girdiği takdirde, bunlar geçersiz sayılır.
             Üniversitede eğitim, sınıf geçme veya ders geçme esaslarına göre yapılır.
             Sınıf geçme esası ve işleyişi
             Madde 12 — Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu fakültelerde dersler, ders kurulu (grubu), uygulama, staj, kazı programları, eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.
             Ders geçme esası ve işleyişi
             Madde 13 — Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan, fakülte ve yüksekokullarda, ders geçme esası uygulanır.
             Ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokullarda, normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ders alma sırasında aşağıda belirtilen sınırlamalar dikkate alınır:
             a) Öğrenci, en az bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.
             b) Ağırlıklı genel not ortalaması 1.80 in altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarını geçemez.
             c) Ağırlıklı genel not ortalaması 1.80 ila 1.99 arasında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.
             d) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.
             Azami kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler tama tamamlanır.
             Önşart olan dersler ve bunlara bağlı önşartlı dersler ilgili kurullarca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Önşart derslerinden başarısızlık halinde buna dayalı dersler alınamaz.
             Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.
             Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.
             Üst yarıyıldan ders almak, sadece ders geçme esası uygulanan fakülte/yüksekokullarda mümkündür ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki hükümlere tabidir.
             Üst yarıyıldan ders alma
             Madde 14 — Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 1/3 ünü aşamaz. Öğrenci, üst yarıyıldan ders alarak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.
             Ders muafiyetleri
             Madde 15 — Fakülte/Yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.
             Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar, bunlardan her yarıyılda 17 kredi/hafta ders geçileceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde tanınan azami süreden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl /yıllarda başarı ile bitirilmelidir.
             Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı o yarıyılın normal kredi miktarı kadardır. Sonraki yarıyıllarda ders alması ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki hükümlere tabidir.
             Derslerle ilgili intibaklar
             Madde 16 — Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır.
             Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokulun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/ yılın öğretim programından sorumlu tutulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Sınavlar
             Devam mecburiyeti
             Madde 17 — Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
             Danışman görevlendirilmesi
             Madde 18 — Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.
             Danışmanlar öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.
             Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler ilgili yönetim kurullarınca ayrıca belirlenir.
             Sınavlar
             Madde 19 — Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve tek ders sınavlarıdır.
             Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
             Madde 20 — Ara sınav, ilgili eğitim–öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır.
             Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.
             Dönem sonu sınavı
             Madde 21 — Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl /yıl sonunda gireceği sınavdır.
             Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına (stajlar hariç) katılmak ve dersin uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorunludur.
             Bütünleme sınavı
             Madde 22 — Bütünleme sınavları, sadece yıllık program uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde dönem sonunda başarısız olan öğrencilere uygulanır.
             Mazeret sınavı
             Madde 23 — Mazeret sınavı ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir.
             Sağlık mazeretinin kabulü için, sağlık raporunun, Gazi Üniversitesi sağlık kurumlarınca verilmesi veya diğer resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının, Gazi Üniversitesi sağlık kurumlarınca tasdik edilmesi gereklidir. Sağlık raporunun, rapor süresinin bitiminden sonra en çok yedi gün içinde tasdiki ve idareye verilmesi zorunludur.
             Ek sınav
             Madde 24 — Öğrencinin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavlardan yararlanabilmesi için müracaatı ve ilgili yönetim kurulunun kararı gereklidir.
             Öğrenciler ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar.
             Tek ders sınavı
             Madde 25 — Tek ders sınavı bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.
             Sınavın geçerliliği
             Madde 26 — Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
             Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır.
             Sınavların düzenlenmesi
             Madde 27 — Sınav programı akademik takvim çerçevesinde dekanlık/yüksekokul müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
             Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.
             Sınav evrakının saklanması
             Madde 28 — Her türlü sınav kağıtları, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.
             Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz
             Madde 29 — Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.
             Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/Yüksekokul müdürü itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.
             Başarı notu
             Madde 30 — Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
             Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.
             Ham başarı puanı 25.00’ ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.
             Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:
             Notlar Katsayılar
             AA                                    4.00
             BA                                    3.50
             BB                                    3.00
             CB                                    2.50
             CC                                    2.00
             DC                                    1.50
             DD                                    1.00
             FD                                     0.5
             FF                                      0.0
             B   : Kredisiz dersler için başarılı,
             K   : Kredisiz dersler için kalır,
             D   : Devamsız,
             G   : Girmedi,
             M : Muaf ,
             S    : Süren çalışma,
             E   : Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)
             Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.
             (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.
             (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.
             Not yükseltme
             Madde 31 — Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler (DC+) notu ile başardıkları dersleri, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü çerçevesinde, tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.
             Not ortalamaları
             Madde 32 — Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.
             Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.
             Ağırlıklı genel not ortalaması ise, öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.
             Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada, (G) ve (D) notları da (FF) notu işlemi görür.
             Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
             Öğrenime ara verme
             Madde 33 — Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile, lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir.
             Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili fakülte/yüksekokula müracaat etmeleri gereklidir.
             Değişim programları
             Madde 34 —Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Üniversite Senatosunca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.
             Yatay geçişler
             Madde 35 — Yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararlarına göre yapılır.
             Dikey geçişler
             Madde 36 — Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Ancak adı geçen öğrenciler bu programlarda ders alırken, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan ders alma sınırları ile bağlı değildirler.
             Bu öğrenciler lisans hazırlık programında ilgili yönetim kurulu tarafından sorumlu tutuldukları derslerden (CC) harf notu ve üstü değerleri aldıkları takdirde o dersten başarılı sayılırlar.
             Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlara ön lisans diploması verme veya meslek yüksekokullarına intibak
             Madde 37 — Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına İntibak ettirilmeleri; 18/03/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Disiplin İşlemleri
             Mezuniyet ve diploma
             Madde 38 — Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.
             Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.
             Fakülte, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.
             Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
             Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar; Fakültelerde Rektör ve Dekan, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürleri, Fakültelere bağlı Yüksekokullarda ise Rektör, Dekan ve Yüksekokul Müdürleri tarafından imzalanır.
             Katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri
             Madde 39 — Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların öğrencileri her yarıyıl/yılda usulüne göre tespit edilecek katkı paylarını, ikinci öğretim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri iade edilmez.
             İlgili mevzuat uyarınca usulüne uygun olarak tespit edilen katkı paylarını veya ikinci öğretim öğrenim ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca karara bağlanır.
             Kayıt silme ve sildirme
             Madde 40 — Aşağıdaki hallerde fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararıyla öğrencinin fakülte veya yüksekokulla ilişiği kesilir:
             a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamamış olması,
             b) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fakülte/yüksekokuldan çıkartılma cezası almış olması,
             c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste kaydını yenilememiş olması,
             d) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilmiş olması,
             e) Katkı payı ve ikinci öğretim ücretlerinin yatırılmaması nedeniyle kayıtlarının silinmesine karar verilmiş olması,
             f) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.
             Disiplin işleri
             Madde 41 — Disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca fakülte/yüksekokula bildirilenler sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
             Tebligat-adres bildirme
             Madde 42 — Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte/yüksekokula kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte/yüksekokulda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
             Fakülte/Yüksekokula kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokula dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
             Madde 43 — 15/11/2001 tarihli ve 24584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             Geçici Madde 1 — Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ ın altında olan öğrencilerin ders almaları hususunda, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile getirilen sınırlamalar, ilk olarak 2006-2007 öğretim yılının başında uygulanmaya başlar. 2006-2007 öğretim yılının başına kadar, tüm öğrenciler için, alınabilecek derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılması ile elde edilir.
             Geçici Madde 2 — 2006-2007 eğitim öğretim yılında Üniversiteye kayıt olacak öğrencilere bu Yönetmeliğin ders ve muafiyetine ilişkin 15 inci maddesi uygulanır. Bu tarihten önce kayıt olmuş öğrencilerin, muaf tutulmuş oldukları dersler nedeniyle toplamda bulunduğu yarıyılın kredi miktarını geçmeyecek ölçüde bir üst yarıyıldan ders alması mümkündür.
             Yürürlük
             Madde 44 — Bu Yönetmelik 2005-2006 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme  
             Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.