Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Staj Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

 Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu yönergenin temel amacı, stajda ve değerlendirilmesinde etkinliğin ve birlikteliğin sağlanmasıdır.           

           Madde 2- Bu yönerge Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin işyerlerinde yapacakları stajın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi temel kural, ilke, amaç ve yöntemlerini kapsar. 

Stajın Konusu 

            Madde 3- Staj, öğrencilerin, eğitim ve öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerini bir alanda uygulayarak güçlendirme, yönlendirme ve doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirme ve alana ilişkin bir işletmeyi tüm fonksiyonları ile tanıma amacını taşıyan bir çalışma niteliğindedir. 

Staj Yeri 

            Madde 4- Staj, bölümlerde uygulanmakta olan öğretim programları ile ilgili alanlarda doğrudan faaliyet gösteren iş yerleri ile, öğrencilerin söz konusu öğretim programlarında kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirecekleri ölçekteki iş yerlerinde olabilir. 

Staj Süresi 

            Madde 5- Öğrenciler, stajlarını 6. yarıyılın bitiminden itibaren yapmak zorundadırlar.

            Bu staj, haftalar halinde ve toplam süre en az 30 iş günü olacak şekilde düzenlenir.Stajın haftadan daha kısa sürelere bölünmesi mümkün değildir. 

İKİNCİ BÖLÜM: STAJIN PLANLANMASI 

          Staj Yerinin Belirlenmesi 

            Madde  6- Staj zorunluluğunda olan öğrenci en geç 6. yarıyılın onuncu haftası içinde, staj yapacağı iş yerince onaylanmış staj yapma isteğinin uygun bulunduğuna dair belgeyi/ belgeleri, kendi dilekçelerine ekleyerek Dekanlığa başvurur.

 Staj Yerinin Kabulü

            Madde 7- Dekanlık kanalıyla Bölüm Başkanlıklarına ulaşan staj başvuruları, Bölüm Başkanlığınca uygun görülen üç öğretim elemanından oluşan komisyon tarafından incelenir. Yönergenin ilgili maddesinde belirtilen staj yeri tanımına uygun olan staj başvuruları kabul edilir. Kabul edilen staj yerleri 6. yarıyılın 12. haftası içinde Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. 

          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:  STAJIN YÜRÜTÜLMESİ 

          Stajın Esasları 

            Madde 8- Staj süresince yapılan çalışmalar, staj dosyasına günü gününe işlenir ve iş yeri yetkilisine onaylattırılır. 

            Madde 9- Öğrenciler yaptıkları çalışma, gözlem ve incelemelerini, rapor halinde hazırlarlar. Staj Değerlendirme Raporu hazırlanırken rapor hazırlama kurallarına uyulur. Bölüm Kurulları raporların içeriğinde yer alması gereken hususları saptayabilirler.

            Madde 10- İş yeri hakkında edinilen bilgiler, iş yeri yetkililerinin izinleri olmadığı sürece gizli tutulur. 

Staj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

            Madde 11- Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına aynen uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

          Staj Dosyası ve Raporunun Teslimi

            Madde 12- Öğrenciler staj dosyası ve raporunu Staj Değerlendirme dersini alacakları yarıyılın ilk haftası içinde Dekanlığa teslim ederler.Staj dosyasını ve raporunu zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönem stajları geçersiz sayılır.

          Komisyon Tarafından Stajın Reddedileceği Durumlar 

            Madde 13- Aşağıdaki durumlarda staj reddedilebilir.

            1. Staj yerinin uygun özelliğe sahip olmadığının anlaşılması,  

            2. Staj süresinin eksik olması, 

            3. Staj evrakının zamanında teslim edilmemesi, 

4. Staj raporunun içerik yönünden hatalı ve yetersiz bulunması. 

Staj Değerlendirme Dersinin Yürütülmesi 

            Madde 14- Staj çalışmaları, ilgili öğretim elemanının planlamasına uygun olarak ders sırasında grup öğrencilerinin önünde sunulur. 

            Madde 15- Stajlar değerlendirilirken,tamamlanmış staj raporundan,sunum ve sunumlara katılımlardan ve işyeri değerlendirme formunun değerlendirilmesinden başarı notu verilir.

Çeşitli Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

            Madde 16- Gazi Üniversitesi Senatosunun 9.6.1994 tarih ve 94/78 sayılı kararı ile kabul edilen Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Staj Yönergesi ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

Madde 17- Bu yönerge, Üniversite Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

         Yürütme

Madde 18- Bu yönergeyi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür.